3. LIMFJORDSFORBINDELSE VED AALBORG
www.3-limfjordsforbindelse.dk (husk bindestreg)

> DEN NYE VVM 2021 - indgang med overskuelig oversigt

> DE 373 SPØRGSMÅL, som blev stillet ved online -borgermødet 23/3 – Word dokument

> KORT over linjeføring, Vejdirektoratets misvisende kort, trafikkort med og uden forbindelsen.

> MENINGSMÅLING ANG. LINJEFØRING 2019 (Aalborg) 2014 (Region Nordjylland)

> CENTRALE KRITIKPUNKTER fra ingeniør, lektor emeritus ANKER LOHMANN-HANSEN 2021

> EN MASSE ANDRE RELEVANTE LINKS

 

EN MOTORVEJ VIA EGHOLM BØR OPGIVES!
87 gode grunde:


FORÆLDEDE FORUDSÆTNINGER


1. En 3. Limfjordsforbindelse via Egholm vest om Aalborg er et forældet projekt, der ikke vil aflaste Limfjordstunnelen tilstrækkeligt.

Hvis byen var rund, ville det være logisk at tænke symmetrisk og tilføje den manglende vej i vest.

Men byen er snarere oval, hvor de to nuværende forbindelser ligger i midten (Limfjordstunnelen) og mod vest (Limfjordsbroen). Se også kortet i næste punkt.


2. I de sidste 40 år har Aalborg udviklet sig drastisk mod øst med AAU, regionssygehus, containerhavn, store virksomheder og fragtcentraler

Industri er markeret med rødt på dette kort:


3. Aalborgs "trafikale midte" i øst-vest aksen ligger i dag ved Limfjordstunnelen, altså hvor E45 krydser fjorden. Ikke ved Limfjordsbroen.

I Vejdirektoratets nye opdatering af VVM for Egholmlinjen udgivet 2021 indgår flere kort over Aalborg, som er direkte misvisende, ved at skære en stor del af Aalborgs Øst fra og/eller fremvise industri som om, at der var tale om ubebyggede områder! Sammenlign med kortet oven for.
VEJDIREKTORATETS MISVISENDE KORT:

Trafik i 2030 med og uden Egholmlinjen 

!

 Trafik i 2030
En masse industriområder mangler. Bl.a. dem ved Aalborg Containerhavn (Grønlandshavn), Tranholmvej (bl.a. Siemens Gamesa), Langagervej (bl.a. GomSpace), Rørdalsvej (Aalborg Portland). Der mangler også det nye regionssyghus, Nordjysk Videnspark, Gigantium samt de nye boligområder mellem Gug og Nørre Tranders.


4. Bygger man i vest, forsømmer man en nødvendig udbygning i øst. Der er næppe penge til begge dele.


5. Det kommende Regionssygehus, som bygges i Aalborg Øst, kan ikke undvære en sikker trafikal forbindelse til ambulancer nord fra.

Hvis en ambulance skal fra Frederikshavnsmotorvejen til regionssygehuset i morgenmyldretiden, og der er prop i Limfjordstunnelen, kan resultatet blive en tur på over 25 km via Egholm


6. I området øst for den østlige linje (Aalborg Ø) bor der i dag lige så mange som i Hobro. Vest for den vestlige linje bor meget få.

Vest for den vestlige linje ligger et område med flade marker, landsbyen Nørholm, Klitgaards Fiskerleje og Limfjorden (Nibe Bredning).
Det er ikke lige så vigtigt med en motorvej her som mod øst, hvor Aalborg udvikler sig.


UTILSTRÆKKELIG AFLASTNING

7. Hvis det kun var fjerntrafik, der skulle krydse Limfjorden, ville modellen med en vestlig motorvej aflaste ca. 50 %. Men det er det ikke.

Betragter man alene fjerntrafikken, kan motorvejen vest om virke logisk som aflastning. Men fjerntrafikken udgør kun 8-14 %. Kortet er fra VVM 2021 og kan MEGET LET få læseren til at tro, at en motorvej vest om aflaster tilstrækkeligt, men kortet omhandler ved nærmere eftersyn kun fjerntrafik syd fra. Lokaltrafikken er problemet.


8. I VVM 2003 stod jvf. Anker Lohmann-Hansen, at hele 92 % af trafikken, som passerer Limfjordstunnelen, har mål og/eller udspring i Aalborg kommune.

I 2021 tyder noget på, at den gennemkørende trafik er 14 %, men det er stadig en meget lille del af den samlede trafik.
De 14 % kan udledes af https://www.vejdirektoratet.dk/vvm/3-limfjordsforbindelse > Baggrundsrapporter > Trafikberegninger side 18 og 20.

 

9. Derfor kommer der kun en lille aflastning, hvis en vestlig rute bygges, og trafik mellem E45 syd og E39 nord flytter over på denne rute.


10. En vestlig forbindelse vil faktisk kun aflaste den nuværende Limfjordstunnel med 17 %, jfr. Landstrafikmodellen (kørsel fra 2014).

I VVM 2021 er man dog nået frem til en aflastning på 24 %, men det er stadig for lidt i forhold til trafikstigningen inden vejen kan stå færdig. I løbet af ganske få år vil aflastningen være spist op.


11. Trafikken i Limfjordstunnelen stiger ca. 2,4 % årligt. Efter ca. 10 år med projektering og bygning af vestlig motorvej er stigningen over 24 %.

Man får således slet ikke løst problemet:

De to første søjler til venstre er lavet på basis af VVM vedr. 3. Limfjordsforbindelse i Egholmlinjen udgivet marts 2021. Resten på basis af følgeberegninger.
Der aflastes stadig ikke nok.

 


ET EKSTRA RØR NÆR DEN NUVÆRENDE TUNNEL ER LØSNINGEN.


12. Blot et enkelt ekstra rør, hvor retningen skifter, kan udvide Limfjordstunnelens kapacitet i myldretiden med 33-100 %.


13. Da der er myldretid sydpå om morgenen og nordpå om eftermiddagen, kan man få op mod 100 % ny kapacitet ved at ændre retningen i rør nr. 3.

http://docs.denbedstevej.dk/Limfjordsforbindelsen-Helhedsl%C3%B8sning.pdf
Kapacitet og kapacitetsreserve (3-limfjordsforbindelse.dk) Sidste link er Anker Lohmann-Hansens beregninger af kapacitet fra april 2021


14. En 3. kørebane på E45 ved Aalborg er påkrævet uanset hvad (pga. den store trafikmængde). En del af denne er bygget siden VVM 2011.

Fra tunnelen til Humlebakken (sydgående) + hele den nye udfletning i Aalborg Syd (ved Egnsplanvej) er der allerede udvidet til 3 spor.


15. En 4. kørebane fra Bouet og sydpå til Nørre Uttrup er påkrævet uanset hvad, og den vil fjerne den egentlige årsag til køerne om morgenen.

http://anker.tjeklige.dk/bilag-b/bilag-b.pdf Side 4

 


UHENSIGTSMÆSSIGE OMKØRSLER


16. Når kapacitetsproblemerne ved Limfjordstunnelen ikke løses tilfredsstillende, vil trafik presses til omkørsel via Egholm.

Se kort ved bilag 2.


17. Omkørslen via Egholm går ofte via gader og veje i Aalborg, Vestbyen og Hasseris, der slet ikke har kapacitet til denne trafik i myldretiden.


18. Omkørslen via Egholm mellem E39 og Aalborg Øst vil gå via Aalborg Syd (Dall Villaby). Hele 28 km. frem for 14 km!

Se kort ved punkt 17


19. Omkørslen via Egholm for trafik, der blot skal mellem E45 nord og syd, vil gå via Høvejen - en landevej med kun 2 spor og rundkørsler.

Se kort ved punkt 17


20. Omkørselstrafik skaber mere CO2, mere larm, mere luftforurening, mere vejslid, mere trængsel og mere spildt trafikanttid.

Den første trafik, man vil via elektronisk skiltning vil forsøge at flytte ved manglende kapacitet i Limfjordstunnelen er sikkert den fra E39 mod Aalborg C eller Aalborg Ø. Det er en kæmpe omvej.


21. Når Limfjordstunnelen skal hovedrenoveres om 10-20 år, er en kortere omkørsel end den via Egholm under alle omstændigheder påkrævet.FORDELENE ER FÅ

22. Kun villabyen Hasseris og kun få virksomheder ligger så langt mod vest, at en Egholm-motorvej kan give en gavnlig genvej mod nord.


Kilde: VVM 2021, https://api.vejdirektoratet.dk/sites/default/files/2021-02/Trafikberegninger%20med%20Landstrafikmodellen_wcag.pdf
Bemærk hvor lille del af Aalborg, en vestlig motorvej vil servicere.


23. Til og fra lufthavnen opnås en genvej på 5-10 min, men kun for de bilister, der ankommer syd fra eller kører syd på. Det er højst 800 om dagen.

Antallet af biler på Ny Lufthavnsvej (den eneste vej til lufthavnen) var ca. 1700 pr. dag før Corona, se kortet under punkt 26. En stor del af disse skal mod Aalborg eller mod Aalborg Øst. Dette kan også lade sig gøre via Egholm, men det er en omvej.


24. Det skal siges, at Jammerbugt kommune opnår en markant genvej via Egholm og helt sydpå, men her bor kun 38.000.

 

En stor del af arealet i Jammerbugt kommune er naturområder. Jammerbugt kommune er blandt de tyndest befolkede landdistrikter i Danmark, se https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=30696


25. Ud af de 38.000 indbyggere arbejder en del i Aalborg. Skal Egholm-vejen bruges her, vil det være en omvej i forhold til broen.

Se kort i næste punkt.


26. Kun ca. 5.000 bilister opnår en markant genvej. Samtidig efterlades 80-100.000 bilister ved Limfjordstunnelen med et uløst problem.

 

De 5000 kan estimeres ud fra kortet under punkt 28 til højre (med grøn farve).
De fleste biler, der kører over Egholm, stammer fra E39. For dem er genvejen vest om Aalborg kun på ca. 1 km. (derfor er det ikke en markant genvej)
Kortet er fra Konsolidering af trafikberegningerne for en 3. Limfjordsforbindelse, 2014


27. En Egholm-motorvej ligger dobbelt så langt fra centrum (Nytorv), som den nuværende tunnel.

Kan også ses på kortet under punkt 26. Nytorv ligger lidt til højre for Limfjordsbroen.


28. Det passer derfor ikke, at Aalborgs gader og veje aflastes væsentligt af en Egholmforbindelse ved at ”trafikken spredes”.

Der er nærmest ingen forskel i trafikmængden på gader og veje i henhold til disse kort for 2030. De er lavet af Vejdirektoratet, men ikke kom med i VVM 2021


29. Aflastningen af Limfjordsbroen bliver nul, hvis bilister, der tidligere kørte omvejen via tunnelen, indtager den nye, frie plads.

Det gør de sandsynligvis, fordi behovet for at køre direkte mellem de to bycentre er stort. Trafikmængden er bestemt af, hvad der kan komme igennem lysreguleringerne for enden af broen.
Den vil derfor være ret konstant uanset behovet, hvilket fremgår af denne figur fra VVM 2011:

I VVM 2021 regner man da også kun med, at aflastningen bliver omkring 9 %.

 

TRAFIKUHELD VIL FORTSAT VÆRE ET PROBLEM


30. VVM 2021 har slet ikke medtaget omkostninger og afledte omkostninger (tidsspilde) ved de mange trafikuheld i Limfjordstunnelen.


31. Hvis Egholm-motorvejen bygges, vil der næppe også være råd til at løse de problemer, der forårsager uheldene (ombygning af tilkørsel).


32. Der vil fortsat ske mange uheld inde i Limfjordstunnelen, så længe langsom trafik fra Aalborg ankommer i overhalingsbanen.


33. Der vil fortsat ske mange uheld inde i tunnelen, når kørsel fra Aalborg C til Nørresundby C kræver to vognbaneskift inde i tunnelen.

Se illustrationen i punkt 32


34. Der vil fortsat ske mange uheld inde i tunnelen, når trafikmængden ligger tæt på kapacitetsgrænsen.


35. En omkørsel via Egholm ved uheld i Limfjordstunnelen vil medføre stærk trafik på tværs af centrum. Alt blokeres.

Omkørslerne vil svare til situationen i myldretiden, hvor tunnelen er overfyldt. Se kort i punkt 13.


36. En østlig løsning med ombygget tilkørsel og et ekstra rør, der både aflaster og kan være nødvej ved uheld, vil løse problemerne bedre.


37. Hvis der sker uheld på motorvejsstrækningen langs Aalborg, kan Egholm-linjen være løsningen. Men Ådalsmotorvejen kan også bruges.

Ådalsmotorvejen markeret med prikker. På den nordlige del kan omkørslen splittes mellem Nyhavnsgade og Østre Alle, der begge har 2x2 spor.

 


NATUR


38. Der ligger en hel stribe flotte naturområder/rekreative områder langs linjeføringen for en evt. vestlig motorvej


39. Egholm er i sig selv er enestående - det er meget sjældent, at en storby har et landområde med påfaldende stilhed så tæt på byen.40. Egholm har hvert år ca. 100.000 besøgende (jævnfør Aalborg kommunes hjemmeside). En Superligakamp på Stadion trækker ca. 7.000.

Foto fra en af dagene i sommers, da færgen var gratis.


41. På Egholm planlægges en meget stor, privat betalt naturpark (Egholmpark.dk), der ikke kan tåle en motorvej tværs igennem.

www.egholmpark.dk


42. Attraktioner på Egholm så som Egholmfærgen, Restaurant Kronborg og Egholm-trolden vil miste betydning, hvis en motorvej dominerer området.


43. De åbne, stille landskaber mod vest giver Aalborg et særligt dna uden klaustrofobi ligesom København, og de gør Hasseris til et liebhaverkvarter.

 

Aalborg kommer til at lige en ”burger på højkant” klemt mellem to motorveje, hvis Egholm-motorvejen bygges. Ikke kønt at se på, når man betragter et kort og overvejer at flytte til byen.


44. Den meget besøgte Lindholm Fjordpark vil maltrakteres, hvis der bygges en motorvejsbro ved den rekreative stis højdepunkt: Verdens Ende.

Verdens Ende.

Lindholm Fjordpark ligger til højre i kortet ved landingen i Nørresundby


45. En vestlig motorvej vil gå igennem levesteder for meget sjældne og truede dyrearter bl.a. lysbuget knortegås, strandtudse og flagermus.

Kilde: https://api.vejdirektoratet.dk/sites/default/files/2020-11/9095-RAD-NATU-RAP-0010.pdf


46. En vestlig motorvej vil blive placeret oven på vigtige drikkevandsressourcer i Hasseris Enge og Lindholm. Det kan blive kritisk.

Kilde: Aalborg Kommunes hjemmeside.


47. Der skal graves grus op overalt i Nordjylland for at få nok til det store projekt. Der ødelægger natur i hele landsdelen.

 


PROBLEMATISK UNDERGRUND


48. Området vest for Aalborg ligger så lavt, at det ikke egner sig særlig godt til byudvikling. Oversvømmelse er en risiko.

Kilde: Kystplanlægger.dk.

Hasseris Enge ligger kun 1-2 meter over havets overflade i hele området nord for Ny Nibevej.


49. Området vest for Aalborg er så fugtigt i jordbunden, at der er risiko for uventede prisstigninger på vejanlægget.

Avisartikler fra Nordjyske 22/2 og 23/2 2019 om et andet vejprojekt ved Aalborg, som også lå i et meget lavtliggende område. Prisforøgelsen på 51 % kan måske også skyldes andre ting, men det er en stor prisstigning!


50. Østeraadalens nedre løb er så sumpet, at Egholmsmotorvejens første km. (bl.a. en dalbro) koster næsten 1 mia. kr.


51. Tunnelen fra Aalborg mod Egholm skal udgraves i eller tæt på et gammelt asbest-depot fra Aalborg Eternit Fabrik.


STØJ


52. Med en vestlig motorvej får byen to støjkorridorer frem for blot en enkelt. Støj kan medføre for tidlige dødsfald.

Kortet til højre stammer fra VVM 2011 side 81. Kortet til venstre er konstrueret ved at sammensætte figuren på side 77 og 81, da VVM ikke havde et retvisende kort med til illustrationen af støjsituationen med en vestlig motorvej. Her skal støjen fra den nuværende motorvej jo ikke skæres væk som på figuren side 77. Den vil stadig eksistere (men vil dog være ca. 1 dB mindre på grund af aflastningen).
Jeg har foretaget en vis manipulation af kortet til venstre, idet den grønne zone ved Egholm-motorvejen er udvidet længere mod øst. Denne ændring har jeg lavet, fordi jeg har vurderet, at figuren i VVM 2011 side 77 ikke i tilstrækkelig grad medtager effekten af den fremherskende vestenvind i Aalborg eller af, at støj forplanter sig lettere langs med vand end over land.
Gul farve indikerer mellem 58 og 63 dB, grøn mellem 53 og 58 dB støj ved måling kort efter åbningen.


53. En vestlig motorvej vil skabe ekstra støj via den fremherskende vestenvind ind over byen, især i Hasseris.


54. Støj forplanter sig lettere langs vand. Fra lavbroen på Egholm vil støj ofte nå fritidsområdet i Aalborg Vestby.


55. Støjberegningen for anlægget forholder sig kun til åbningsåret. Stiger trafikken til det dobbelte, øges støjen med 3 dB.

I 2021 vurderer støjeksperter, at støjen med tiden kan brede sig til hele dette område (53 dB).

I VVM 2021 påstås det, at støjen (SBT) bliver mindre ved anlæg af en Egholm-motorvej. Men det opnås ved at tilføje en støjskærm på E45 (altså på Østløsningen). Det er lemfældig omgang med sandheden om, at to motorveje støjer meget mere end een:


56. 25 % ekstra trafik på E45 skaber 1 dB mere støj, som kan dæmpes med nye støjværn. Alternativet er 53-60 dB fra en ekstra motorvej.


57. Støj undervurderes generelt ved nye vejprojekter, se videoen taalelige-motorveje.tjeklige.dk

http://taalelige-motorveje.tjeklige.dk – det anbefales at se denne video!MILJØ OG CO2


58. Produktion af grus, asfalt, beton og jern, transport af dette samt selve entreprenørarbejdet koster meget på CO2-kontoen.


59. De tidligere nævnte omkørsler koster som nævnt en del CO2. Især når omkørslerne foregår med motorvejshastighed.

Se kort ved punkt 17.


60. En Egholm-forbindelse forbruger mange mia. kr., der kunne prioriteres til transportformer, som belaster mindre med CO2.

Eksempelvis en PlusBus nord-syd via egen bro over Limfjorden (evt. som 1-sporet underetage på den påtænkte fodgænger- og cykelbro fra Musikkens hus til den nye Nørresundby-bydel Stigsborg Brygge)
Eller eksempelvis nye togstationer i Sulsted, Vestbjerg og Tylstrup.


61. Generelt må gælde, at udbygning af vejnettet får flere til at anskaffe og benytte privatbil, hvilket giver mere CO2.ANLÆGSPRIS KAN SPRÆNGE BUDGETTET.


62. Når udvidelsen af E45 ved Skanderborg kostede 0,5 mia., er 7,3 mia. for en lige så lang strækning ved Aalborg urimeligt meget.


63. Når udvidelsen af E20 hen over Fyn kostede 2,4 mia. for 24 km., er 7,3 mia. for 20 km. ved Aalborg urimeligt meget.


64. Udgået (ang. Forventet prisstigning fra 2011 til 2021)


65. Udvidelse med ekstra kørespor samt støjdæmpning af E45 må anses for nødvendig uanset valg af linjeføring. Dette koster ca. 1 mia.


66. Der skal også sættes 0,5-1 mia. af til hovedrenovering af Limfjordstunnelens fundament.


67. Hvis man alligevel bliver nødt til at bygge et ekstra rør kort efter en Egholm-motorvej, stiger anlægsprisen med 3-4 mia. kr. 


68. Starter men i vest, bliver den samlede pris let ca. 11-14 mia. kr.! Starter man i øst, er det væsentligt billigere, samlet set.

 

 


DET ØSTLIGE ALTERNATIV ER 6-8 MIA. BILLIGERE


69. En øst-forbindelse (alternativet) med kun et rør og slank udfletning syd for fjorden kan ifølge eksperter bygges for 3-4 mia.

  

Vejdirektoratets forslag med hele 12 kørebaner under fjorden til venstre.
Til højre Anker Lohmann-Hansens forslag med smallere udfletning og evt. kun 1 ekstra tunnelspor langs den punkterede linje – i alt 9 kørebaner. Dette vil betyde mindre ekspropriation og færre anlægsomkostninger.

Kilde: www.en-3-limfjordsforbindelse.dk afsnittet ”hvad kan man konkret gøre”.


70. Bygger man den vestlige Limfjordsforbindelse først, vil der være behov for at bygge den østlige få år efter.

Kilde: www.en-3-limfjordsforbindelse.dk – afsnittet Introduktionsskrift side 8.


71. Bygger man den østlige Limfjordsforbindelse først, vil der ikke være behov for at bygge den vestlige få år efter.

Kilde: www.en-3-limfjordsforbindelse.dk – afsnittet Introduktionsskrift side 8.


72. En østlig model inklusive udvidelse/støjdæmning af E45 og reparation af Limfjordstunnelen vil formentlig koste 4,5-6 mia. kr.

Se punkt 68.DEMOKRATI OG VVM


73. Det er et stort demokratisk problem, at politikerne modsætter sig også at opdatere VVM-beregningerne for en østlig løsning.


74. VVM fra 2011 underdriver værdien af det østlige alternativ ved ikke at medtage en (planlagt) tilkørsel fra E45 til City Syd.


Kort fra Aalborg Kommune. C1 er den stikvej til Aalborg City syd, som kommunen påtænkte at bygge, såfremt den østlige linjeføring blev valgt. Denne vil kunne fjerne en del spildt trafikanttid på Hobrovej ved Skalborg.


75. VVM fra 2011 overdriver prisen på det østlige alternativ ved at påstå, at hele 12 kørespor er påkrævet ved Limfjordstunnelen.

Illustration fra VVM 2011- et overdimensioneret projekt. Til sammenligning er der kun 8 kørespor i Elb-tunnelen.


76. Hvis man kun retter fokus på den vestlige motorvej, overser man lavt hængende frugter ved udbygning af nuværende motorvej.

Se www.en-3-limfjordsforbindelse.dk > Hvad kan man konkret gøre


77. En østlig forbindelse kan f.eks. i modsætning til en vestlig opdeles i etaper på en meningsfuld måde.


78. Beslutningsprocessen har på mange områder været ulovlig. Der er bl.a. manglende lovhjemmel for VVM 2011 og brud på EU lovgivning.


79. Vejloven kræver, at VVM skal indeholde "rimelige alternativer". Dette alternativ findes ikke, når kun den ene del af VVM 2011 opdateres.


80. Vedtages en anlægslov for en vestlig forbindelse, kan projektet imødese retssager, der kan forsinke byggeriet i årevis.

Læs mere via https://borgerbevaegelsen.dk/

 


KOMMUNENS OG REGIONENS ROLLE


81. Det er uacceptabelt, at Region Nordjylland bruger offentlige midler på kampagnen for den vestlige linjeføring (3Limfjordsforbindelse.nu).

http://3limfjordsforbindelse.nu


82. Det er et stort demokratisk problem, at Aalborg Kommune afsætter 600 mio. som gave til staten, såfremt den vestlige linjeføring bygges.

https://www.youtube.com/watch?v=J7p3JTwyrvQ


83. Det er uhørt, at kommunen lokker virksomheder ind i en alliance omkring et trafikalt projekt via fordele på beskæftigelsesområdet.

https://aalborgalliancen.dk/


84. Det er uhørt, at kommunen ansætter personer til at opfordre virksomheder til at tilmelde sig alliancen (hvem tør da sige nej?)


85. Det er ikke acceptabelt, at Aalborg Alliancen på Christiansborg præsenteres som et udtryk for nordjysk enighed om linjeføringen.BYENS MENTALE TILSTAND


86. I befolkningen er der jfr. opinionsundersøgelser i 1996, 2014 og 2019 markant flertal for alternativet, altså ekstra rør (østlig løsning)

http://denbedstevej.dk/1996 (AAU undersøgelse)

http://denbedstevej.dk/2014/ (Jysk Analyse A/S, hele regionen)

http://denbedstevej.dk/2019/ (Jysk Analyse A/S, kun Aalborg kommune)


87. Hvis byggeriet påbegyndes, vil placering og omfang gå op for flere. Der kan opstå et uhelbredeligt sår i byens sammenhold.

 

Med venlig hilsen

Anders Wested
Trafikalt Folkeparti
Lindegården 38
9400  Nørresundby
Tlf. 20489503
anderswested@live.dk